1 Lisboa Portugal 10  Lourdes 2 Sintra 3 Oporto 4 Porto 5 Roma 6 Roma 7 Francia 8 Paris 9  Lourdes