1 Hotel Burj Al Arab Dubai 12 Bhaktapur; Nepal 2 Burj Khalifa dubai 3 Cuevas Ajanta Aurangabad 4 Cuevas Ellora Aurangabad; 5 Jaipur 6 Palacio Jal Mahal Jaipu 7 Taj Mahal 8 Templos de Khajuraho India 9 Plaza Patan Nepa