1 Burj Al Arab 10  Taj Mahal 11  Varanasi 12  Ganges 13 Delhi 14 Delhi 15 Puerta de la India 16 Delhi 2  Puerta de la India 3 Mumbai 4 Chennai 5 Trichy 6 Trichy 7 Madurai 8  Lago Pichola 9  Jaipur elefantes